Документа

Закони

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА“

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О РАДУ 

Правилници

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО–ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Пословници

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Финансијски извештаји

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020. ГОДИНA

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 2018. ГОДИНА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 2017. ГОДИНА

<